مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب

گروه جهادی مردّا
مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب

مجموعه ای خودجوش از جهادگران با هویت گروهی مشخص و مستقل و منسجم که با هدف تحقق اهداف عالی انقلاب و گسترش عدالت و پیشرفت، از طریق خودسازی و شناخت صحیح مسائل و مشکلات جامعه، اقدام به مطالبه گری، خدمت رسانی در کمک به رفع محرومیت می نمایند.

معرفی اعضای هیأت امناء ، هسته مرکزی و کارگروه های تخصصی قرارگاه جهادی مردّا :
» حسن افشار 


» قاسم یزدانی مقدم 

» کمیل سروی 

» سید حسین سیدی رکنی


» حمیدرضا احمدی اتویی


» حسین زحمتکش 

» عمران حامی


» مسعود ایرانی 


» شعبان وفایی نژاد 

» حسن کریمی سوچلمایی 

» کرامت رجبی 


» سید ولی شجاعی لنگری


» عنایت داوودیان


» عباس حنانی


» مختار جرگانی تیلکی 

» مسعود استاد 

» 
جلال رسولی 

» مجتبی خانی


» مجتبی عابدی فرد 


» مصطفی کریمی نسب 

» حسن محمودزاده


» علی اکبر واحدیان 

» کمیل ستوده 


» مهدی شمیرانی 


» مرتضی میرزایی


» سید مصطفی سعادات شجری


» ابراهیم فلاح 

» ابوالقاسم پورعرب

» امیرعلی عبادی 

» ابراهیم زنگنه

» محبوبه ولی پور


» فرشته اکبرزاده 

» روژا اکبرزاده